Legalizacja butli nurkowych - co mówią o tym przepisy  

Legalizacja butli nurkowych - co mówią o tym przepisy

Postprzez Ryszard Szwajcer » czwartek, 30 maja 2013, 18:31

Legalizacja butli, czyli jak to wygląda w polskich przepisach

Przepisy dotyczące przenośnych zbiorników ciśnieniowych, jakimi są między innymi butle nurkowe.

Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321,
z 2002 r. Nr 74, poz.676,
z 2004 r. Nr 96,poz. 959,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832.


USTAWA
z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym
Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.
Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki
właściwe do jego wykonywania.

Art. 2.
1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.
2. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.
3. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie
zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i
modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan
tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o
dozorze technicznym i przepisami szczególnymi.
............

Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) urządzeniach technicznych – należy przez to rozumieć urządzenia, które
mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i
środowiska wskutek:
a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym
od atmosferycznego,
b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu
ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania
lub transportu,
2) warunkach technicznych dozoru technicznego - należy przez to rozumieć
ustalone przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim
powinny odpowiadać urządzenia techniczne,
3) jednostkach dozoru technicznego – należy przez to rozumieć Urząd Dozoru
Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego,
4) specjalistycznych jednostkach dozoru technicznego – należy przez to rozumieć
Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.


Art. 5.
1. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i
modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu.
3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami ustawy urządzenia
mogące stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla życia
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
................

Art. 12.
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, niezależnie od czynności, o których
mowa w art. 8 ust. 1-3, 6 i 7, jest wykonywany w formie:
1) dozoru technicznego pełnego,
2) dozoru technicznego ograniczonego,
3) dozoru technicznego uproszczonego.

Art. 13.
1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
pełnym lub ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego
sprawdza wykonanie określonych materiałów i elementów stosowanych do
wytwarzania tych urządzeń oraz przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych
seryjnie, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające
zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami
technicznymi dozoru technicznego,
2) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -
badania odbiorcze,
b) wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,
c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących
urządzenia techniczne,
3) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -
badania odbiorcze,
b) wykonuje doraźne badania techniczne,
c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących
urządzenia techniczne,
4) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza
badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z
warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.
2. W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu
ciągłym organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest obowiązany
przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12
godzin od zgłoszenia zagrożenia.

Art. 14.
1. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń, o
których mowa w art. 15 ust. 1, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji
zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki
dozoru technicznego.
2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o której
mowa w ust. 1, przeprowadza badania i wykonuje czynności sprawdzające, o
których mowa w art. 13 ust. 1, oraz:
1) sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji,
2) dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego
urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego,
a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,
3) przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w
warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru
technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,
4) przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia
lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu
właściwej jednostki dozoru technicznego.
3. W technicznie uzasadnionych przypadkach część badań urządzenia technicznego,
o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być przeprowadzona u wytwarzającego
urządzenie. Wyniki tych badań oraz stan techniczny urządzenia określa się
w protokole badania; wyniki te mogą być uwzględniane przy badaniu urządzenia
u eksploatującego, poprzedzającym wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację
urządzenia.
4. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których
mowa w ust. 2, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję
zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego,
jaką będzie objęte to urządzenie.

Art. 15.
1. Decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 4, nie wydaje się dla urządzeń
objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez
wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.
2. Przez oznaczenie znakiem, o którym mowa w ust. 1, wytwarzający stwierdza, że
urządzenie techniczne zostało wyprodukowane w sposób zgodny z warunkami
określonymi w art. 9 ust. 4.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
znaku dozoru technicznego.

Art. 16.
1. Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, podlegają
urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu
do obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
...............

Art. 77.
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Urzędzie Dozoru Technicznego,
należy przez to rozumieć UDT utworzony niniejszą ustawą.

Art. 78.
Traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36,
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64,
poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943).

Art. 79.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i art.
73 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Każdy, kto dopuszcza do obrotu zbiornik ciśnieniowy bez przyjęcia go do eksploatacji przez UDT, przenosi ten obowiązek na nabywcę zbiornika.

Sprzedawca zbiorników ciśnieniowych, który nie dopełnił formalności związanych z przyjęciem do eksploatacji sprzedawanych przez siebie butli, powinien poinformować kupującego, że sprzedawane przez niego butle nie są dopuszczone do eksploatacji i kupujący musi zgłosić się z zakupioną butlą do UDT.

Nabywca nowej butli, która nie posiada cech UDT przyjęcia do eksploatacji, zobowiązany jest przekazać butlę i zlecić jej badanie właściwemu UDT, przed rozpoczęciem eksploatacji butli.
Każda butla stanowiąca wyposażenie aparatów oddechowych, powinna być przyjęta do eksploatacji przez właściwą jednostkę UDT i nosić cechę inspektora polskiej jednostki Dozoru Technicznego.

A teraz dyrektywy dotyczące eksploatacji butli.

Eksploatacja butli będących na wyposażeniu aparatów oddechowych, oznaczonych lub nieoznaczonych znakiem CE, które zostały wprowadzone na obszar Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 01.05.2004r., powinny mieć cechę inspektora polskiej jednostki Dozoru Technicznego (ODT,TDT lub WDT). Import urządzeń technicznych wymagał spełnienia art.20 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r.nr.122.poz.1321).


Eksploatacja butli będących na wyposażeniu aparatów oddechowych, oznaczonych lub nieoznaczonych znakiem CE, które zostały wprowadzone na obszar Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 01.05.2004r., powinny mieć znak "PI", jeżeli wykonane są zgodnie z dyrektywą 99/36/WE lub znak "CE", jeżeli spełniają wymagania dyrektywy 97/23/WE.
Butle znakowane znakiem CE, muszą być badane przez jednostkę inspekcyjną UDT.
Eksploatujący butle w aparatach oddechowych spełniających wymagania dyrektywy 97/23/WE (oznaczonych znakiem CE), musi zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321), zgłosić do UDT celem uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację.
Do zgłoszenia eksploatujący musi dołączyć:
- deklarację zgodności na butlę lub na zespół ciśnieniowy w rozumieniu dyrektywy 97/23/WE.
- instrukcję eksploatacji aparatu oddechowego lub instrukcję obsługi butli.

Badania okresowe, doraźne eksploatacyjne i poawaryjne lub powypadkowe butli do aparatów oddechowych


Przedziały czasu pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi wg procedury UDT nr PS-01/35 (d.TC 7/1):
1. Butle stalowe stosowane w aparatach SCBA - co 5 lat - badania wizualne wewnętrzne i zewnętrzne oraz próba ciśnieniowa
2. Butle stalowe stosowane w aparatach SCUBA - co 2 lata
3. Butle aluminiowe podlegają identycznym cyklom badania
4. Butle kompozytowe z wkładką stalową w aparatach SCUBA - co 2 lata
5. Butle kompozytowe z wkładką aluminiową, z wkładką niemetaliczną lub bez wkładki w aparatach SCUBA - co 5 lat.
Jeżeli szkoła, praca, mąż lub żona przeszkadzają Ci w nurkowaniu, rzuć to wszystko w diabły i zanuraj z nami!
Ryszard Szwajcer

Avatar użytkownika
 
Posty: 11565
Dołączył(a): czwartek, 31 marca 2011, 19:54
Lokalizacja: Zabrzeg

  

Powrót do Sprzęt

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron